MAEK Advies

Privacyverklaring MAEK Advies

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze relaties. De privacy van onze relaties is daarbij van groot belang. Wij houden ons in algemene zin daarom aan de privacywetgeving en aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in het bijzonder. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Welke gegevens wij van u verzamelen, bewaren en hoe wij deze gegevens gebruiken, vindt u in deze privacyverklaring. 

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

 • Naam en adresgegevens;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Nationaliteit;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers, overige adressen);
 • Kopie identiteitsbewijzen;
 • Burgerservicenummer (alleen indien noodzakelijk);
 • Leeftijd;
 • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en eventueel informatie over kinderen voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften;
 • IBAN-nummer(s);

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan wij ervan uitgaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

 • communicatie en informatievoorziening;
 • een efficiënte dienstverlening;
 • facturatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. 

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door een van onze verwerkers en heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst. 

Incidenten met persoonsgegevens

Als sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u daarvan op de hoogte, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. 

Contact en eventuele wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. Op de website zal steeds de meest recente versie van de privacyverklaring te vinden zijn.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 070-4152202 of per e-mail via info@maekadvies.nl.